BAİBÜ Kurum Arşivinin Görevleri

18 Ekim 2019 Tarih ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" Esaslarına Uygun Olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurum Arşivi’nin Görevleri;

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde mevcut arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde mevcut arşiv malzemesini ve arşivlik malzemeyi korumak, kayba uğramasını önlemek,

Arşiv malzemesini uygun koşullarda saklamak ve araştırmaya hazır hale getirmek,

Ayıklama ve imha işlemlerini usul ve esaslarına uygun olarak yerine getirmek,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Evrak Kayıt-Takip Otomasyon Programının oluşturulması ve arşivlemenin dijital ortamda yapılması konusunda çalışmalar yapmak,

Birimlerdeki evrak işleyişinin zamanında, eksiksiz ve kontrollü yapılmasını sağlamak,

Her koşulda işin devamını sağlamak,

Dosyalamanın, dolayısıyla arşivlemenin tüm birimlerde standartlaşmasını sağlamak,

Gelişmelere, teknolojiye ayak uydurmak,

Düzenli, programlı ve güvenli çalışmaya dayalı iş disiplinini oluşturmak.

Her yıl içerisinde üniversitenin arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgilerini içeren “Arşiv Faaliyet Raporu” nu hazırlamak ve müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne göndermektir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 67 
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top