Hakkında

Arşiv Nedir?

Kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler neticesi meydana gelen (toplanan, biriken) ve bir  maksatla saklanan dokümantasyon, söz konusu dokümantasyona bakan kurum ve bunları barındıran yerlerdir.

 

Arşiv Malzemesi

Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren,

En son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış,

Kurumların işlemleri sonucunda teşekkül etmiş ve onlar tarafından muhafazası gereken,

Türk milletinin geleceğine tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken,

Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, tarihî, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik,kültürel, biyografik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya,düzenlemeye, tespite yarayan,

Ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli özelliklerini belirten,

Her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeler ve malzemeler arşiv malzemesidir.

Arşivlik Malzeme

Arşiv malzemesinin tarifinde sayılan belge ve materyalden zaman sınırı bakımından arşiv malzemesi  hüviyetini kazanmamış olması sebebiyle teşekkül ettiği kurum ve kuruluşlar elinde bulunan arşiv dokümantasyonuna “Arşivlik Malzeme” denir.

Ayrıca; Son işlem tarihi üzerinden 101 yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı andlaşmalar da Arşivlik Malzeme’dir.

İlgili Linkler

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 67 
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top